Điều khoản vận chuyển

Khi đặt dịch vụ DHL, quý khách hàng với tư cách là “người gửi” đang đồng ý rằng đại diện cho chính bản thân mình và đại diện cho bất cứ một người nào khác có quan tâm tới lô hàng, Điều kiện và Điều khoản này sẽ áp dụng từ thời điểm DHL tiếp nhận lô hàng nếu không được đồng ý bằng văn bản của một cán bộ được ủy quyền của DHL.

“Lô hàng” nghĩa là tất cả các chứng từ hoặc kiện hàng thuộc một vận dơn và có thể được vận chuyển bằng bất cứ hình thức nào do DHL chọn lựa, bao gồm đường không, đường bộ hoặc các hình thức vận chuyển khác. Một “Vận đơn” bao gồm bất kì nhãn hiệu nào do hệ thống tự động DHL tạo ra, vận đơn hoặc phiếu kèm theo hàng và kèm theo điều kiện và điều khoản này. Mỗi lô hàng được vận chuyển dựa trên cơ sở trách nhiệm pháp lý có giới hạn được đưa ra dưới đây. Nếu người gửi yêu cầu mức độ bảo vệ nhiều hơn, khi đó có thể thu xếp bảo hiểm với chi phó phụ thêm. (Xem thông tin dưới đây). “DHL” nghĩa la bất cứ thành viên nào của hệ thống chuyển phát nhanh DHL.

1 Hải quan, Xuất nhập khẩu

DHL có thể thực hiện bất cứ hoạt động nào sau đây đại diện cho người gửi để cung cấp dịch vụ cho người gửi: (1) điền chứng từ, sửa mã sản phẩm hoặc dịch vụ và thanh toán thuế hải quan hoặc thuế cần thiết theo luật và quy định hiện hành, (2) hoạt động với tư cách là đại lý chuyển phát của người gửi trong các hoạt động hải quan và kiểm soát xuất khẩu và là người nhận duy nhất khi chỉ định người hỗ trợ hải quan để thực hiện khai báo hải quan và nhập cảnh và (3) chuyển lô hàng tới người hỗ trợ nhập khẩu của người nhận hoặc tới bất cứ một địa chỉ nào khác theop yêu cầu của một người được DHL xem xét, tin tưởng và ủy quyền

2 Những lô hàng không được tiếp nhận

Người gửi đồng ý rằng lô hàng của mình được tiếp nhận để vận chuyển và không được tiếp nhận nếu:
• lô hàng được phân loại là những vật liệu nguy hiểm, hàng cấm hoặc bị hạn chế theo IATA (Hiệp hội Vận chuyển hanhg không Quốc tế), ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế), ADR (Quy định vận chuyển đường boojcuar châu Âu đối với hàng hóa nguy hiểm), bất cứ các cơ quan chính phủ hiện hành hoặc các tổ chức klhacs có liên quan
• không khai báo hải quan theo quy định hải quan hiện hành;
• lô hàng chứa hàng giả, động vật, vàng bạc, tiền tệ, kim loại và đá quý, súng thật hoặc mô phỏng, các bộ phận của súng, vũ khí, chất nổ và đạn dược; hài cốt, đồ khiêu dâm hoặc ma túy/ chất gây nghiện bất hợp pháp

• lô hàng chứa những hàng hóa mà DHL không thể vận chuyển một cách an toàn hoặc hợp pháp
• gói hàng không phù hợp hoặc bị hỏng.

3 Giao hàng và không thể giao hàng

Lô hàng không thể được giao tới các hộp thư bưu điện hoặc mã bưu điện mà sẽ được giao tới địa chỉ do người gửi hàng cung cấp (trong trường hợp dịch vụ thư tín được coi là dịch vụ bưu điện tiếp nhận đầu tiên) nhưng không nhất thiết phải gửi tới tên cá nhân người nhận.
Các lô hàng gửi tới địa chỉ thuộc khu vực nhận hàng trung tâm sẽ được giao hàng tới khu vực đó.
Nếu các lô hàng được cho là không thể chấp nhận, hoặc bị khai thấp hơn giá trị vì các lí do hải quan hoặc không thể xác nhận hay định vị người nhận một cách phù hợp, hoặc người nhận từ chối nhận hàng, hoặc từ chối thanh toán chuyển phát, DHL sẽ cố gắng trả lại lô hàng cho người gửi và chi phí sẽ do người gửi chịu trách nhiệm, nếu không DHL có thể nhượng lại, thanh lí hoặc bán lô hàng mà không phải chịu bất cứ một trách nhiệm pháp lí nào đối với người gửi hoặc người nào khác. Tiền phí dịch vụ và chi phí hành chính liên quan và cân đối với tiền bán được sẽ được trả lại cho người gửi.

4 Kiểm tra

DHL có quyền mở và kiểm tra lô hàng mà không cần thông báo.

5 Phí chuyển hàng

Phí chuyển hàng của DHL được tính dựa theo trọng lượng thể tích hoặc trọng lượng thực tế làm tròn ở mức cao hơn và DHL có thể cân lại bất cứ lô hàng nào để xác nhận kết quả tính toán này. Người gửi sẽ thanh toán hoặc hoàn tiền cho DHL về tất cả các phí vận chuyển, phí phụ trợ, thuế quan và thuế áp dụng đối với dịch vụ do DHL cung cấp, hoặc phát sinh bởi DHL do thay mặt cho người gửi, người nhận hoặc bất kì bên thứ ba nào và tất cả các kê khai, hỏng hóc, phạt và chi phí phát sinh nếu lô hàng được cho là không thể nhận để vận chuyển như được mô tả trong Điều 2

6 Trách nhiệm pháp lí của DHL

Trách nhiệm pháp lí của DHL chỉ giới hạn đối vứi những thất thoát và hỏng hóc trực tiếp và tính theo kilo/Ib trong Điều 6 này. Tất cả các hỏng hóc hoặc mất mát khác đều bị loại trừ bao gồm nhưng không giới hạn trong mất lợi nhuận, thu nhập, lợi ích, kinh doanh tương lai), cho dù những thất thoát, hỏng hóc như vậy có tính đặc biệt và gián tiếp và thậm chí nếu nguy cơ thất thoát và hỏng hóc được DHL chú ý trước khi hoặc sau khi tiếp nhận lô hàng. Nếu lô hàng được vận chuyển kết hợp đường hàng không, đường bộ hoặc các phương tiện vận chuyển khác, lô hàng vẫn được coi là được vận chuyển theo đường hàng không. Không ảnh hưởng đến Điều 7-11, trách nhiệm pháp lí của DHL về bất cứ lô hàng nào được vận chuyển chỉ giới hạn trong giá trị tiền mặt thực tiễn của lô hàng và không vượt quá:

$US 25.00/kilogram hoặc $US 11.34/lb đối với lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc các phương tiện giao thông không phảo là đường bộ; hoặc

$US 12.00/kilogram hoặc $US 5.44 /lb đối với các lô hàng được vận chuyển bằng đường bộ.

Các khiếu nại chỉ giới hạn giải quyết một khiếu nại cho một lô hàng. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện một cách đầy đủ đối với mọi thất thoát hoặc hỏng hóc có liên quan. Nếu người gửi cho rằng những giới hạn này không phù hợp, người gửi phải khai báo đặc biệt về giá trị và yêu cầu bảo hiểm như được mô tả trong Điều 8 (Bảo hiểm hàng gửi) hoặc có những thu xếp bảo hiểm riêng, nếu không người gửi phải chịu mọi rủi ro về thất thoát, hỏng hóc.

7 Thời hạn khiếu nại.

Mọi khiếu nại phải được gửi bằng văn bản tới DHL trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày DHL nhận lô hàng, nếu không DHL sẽ không chịu bất kì một trách nhiệm pháp lí nào.

8 Bảo hiểm hàng gửi

DHL có thể thu xếp bảo hiểm cho người gửi trả giá trị tiền mặt thực tế đối với những thất thoát hoặc hỏng hóc của lô hàng miễn là người gửi điền vào mục bảo hiểm ở mặt trước của vận đơn hoặc yêu cầu biểm thông qua hệ thống tự động của DHL và thanh toán mức gửi bảo hiểm hiện hành. Bảo hiểm lô hàng không thanh toán những thất thoát hay hỏng hóc gián tiếp hoặc thất thoát hay hỏng hóc do chậm trễ.

9 Chậm giao hàng và Bảo đảm trả lại tiền

DHL sẽ cố gắng giao hàng theo lịch giao hàng thường xuyên nhưng những lịch này không bị bó buộc hoặc không phải là một phần của Hợp đồng. DHL không chịu trách nhiệm pháp lí cho bất cứ một hỏng hóc hay thất thoát nào do chậm trễ.

Có những dịch vụ có bảo đảm trả lại tiền trong đó cho nợ hoăc hoàn lại tiền do chậm trễ, hoàn lại một phần hoặc toàn bộ phí vận chuyển lô hàng trong một số trường hợp. Các Điều kiện và Điều khoản bảo đảm trả lại tiền có trên Website của DHL (www.dhl.com) hoặc lấy thông tin từ dịch vụ khách hàng của DHL

10 Những trường hợp ngoài kiểm soát của DHL

DHL không chịu trách nhiệm pháp lí đối với những thất thoát hoặc hư hỏng xảy ra trong những trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát của DHL. Những trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn: hỏng hóc do điện hoặc từ, hoặc xóa những hình ảnh điện tử, hình ảnh phim, các dữ liệu hoặc hồ sơ; bất cứ những hỏng hóc hoặc những đặc điểm liên quan đến tính chất của hàng gửi thậm chí đã được DHL nhận biết, bất cứ một hoạt động hoặc không tiến hành hoạt động của gười không được DHL tuyển dụng hoặc kí hợp đồng. Ví dụ người gửi, người nhận, bên thứ ba, cán bộ hải quan hoặc quan chức khác; bất khả kháng như động đất, lốc, bão, lụt, sương mù, chiên tranh, tai nạn máy bay hoặc cấm vận, bạo loạn, dân biến, hoạt động công nghiệp.

11 Hiệp ước Quốc tế

Nếu lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không và có điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng không phải ở một đất nước được gửi, Hiệp ước Montreal Convention, hay Hiệp ước Warsaw sẽ được áp dụng. Đối với vận chuyển đường bộ quốc tế, Hiệp ước vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường bộ (CMR) có thể được áp dụng. Những Hiệp ước này giới hạn trách nhiệm pháp lí của DHL về thất thoát và hỏng hóc.

12 Bảo đảm và Bồi thường của người gửi

Người gửi sẽ bồi thường và không làm tổn hại tới DHL đối với bất cứ thất thoát hoặc hỏng hóc xảy ra do người gửi không thực hiện các luật và quy điịnh hiện hành và khi người gửi vi phạm quy định về sự bảo đảm và đại diện

• Tất cả các thông tin do người gửi hoặc đại diện của người gửi cung cấp phải đầy đủ và chính xác;
• Lô hàng được nhân viên của người gửi chuẩn bị ở những vị trí an toàn;
• Người gửi sử dụng nhân viên đáng tin cậy để chuẩn bị lô hàng;
• Người gửi bảo vệ lô hàng khỏi sự can thiệp không được ủy quyền trong quá trình cuẩn bị, lưu trữ và vận chuyển tới DHL;
• Lô hàng được đánh dấu và ghi địa chỉ phù hợp và được đóng gói để đảm bảo vận chuyển an toàn.
• Tất cả những quy định và luật về hải quan, xuất nhập khẩu và các quy định khác phải được tuân thủ
• Vận đơn phải có chữ kí của đại diện được ủy quyền của người gửi. Điều kiện và Điều khoản là nghĩa vụ ràng buộc phải thi hành của người gửi.

13 Lịch trình

Người gửi đồng ý với mọi lịch trình và thay đổi lịch trình, trong dó có khả năng lô hàng có thể được vận chuyển thông qua các điểm dừng trung gian.

14 Luật áp dụng

Bất cứ tranh chấp nào nảy sinh dưới bất kì hình thức nào liên quan đến Điều kiện và Điều khoản này, vì lợi ích của DHL, sẽ tuân theo thẩm quyền không miễn trừ của tòa án và tuân thủ pháp luật của quốc gia người gửi hàng và người gửi phải hoàn toàn tuân thủ thẩm quyền này nếu không sẽ đi ngược lại luật hiện hành.

15 Trách nhiệm riêng

Sự không có hiệu lực hoặc không thưc thi của bất kì điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ phần nào khác trong Điều kiện và Điều khoản này.
.

Comments are closed.